Sianów, Dworcowa 16
cww trust seal

RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, GANC IZOLACJE Sp. z o.o. z siedzibą w Sianowie- realizując swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe przetwarza – uprzejmie informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GANC IZOLACJE Sp. z o. o.,
    z siedzibą w Sianowie (zwana dalej Administratorem) przy ul. Dworcowej 16; 76-004 Sianów, 94 318 66 89, adres e-mail: sekretariat@ganc.com.pl
  2. Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy, realizacji umów oraz z Państwa stron internetowych.
  3. Dane te dotyczą: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wizerunku, adresu mailowego, numeru telefonu oraz numeru dowodu tożsamości lub danych w nich zawartych (w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umów).
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji wymagań określonych przez przepisy podatkowe i finansowo-księgowe;

– realizacji umów cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wystawienia ostatniej faktury lub rachunku;

– do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia, w tym w celu dokonywania analiz handlowych i finansowych, dochodzenia roszczeń lub obrony praw do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń lub na czas niezbędny do zapewnienia obrony praw Administratora.

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów mogą być:

– dostawcy usług i systemów informatycznych,

– operatorzy płatności,

– operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,

– dostawcy usług transportowych,

– kancelaria prawna,

– brokerzy ubezpieczeniowi, ubezpieczyciele.

Odbiorcami Państwa danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych lub osoby albo podmioty, którym dane osobowe zostały powierzone, jak i uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.

  1. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Adresem właściwym do takiego żądania jest adres spółki lub adres email: sekretariat@ganc.com.pl. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
cww trust seal